คอร์สออนไลน์ สอน php ทำระบบคลังข้อสอบ, ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์, ระบบหนังสือเวียน, ระบบตะกร้าสินค้า จ่ายครั้งเดียว เข้าเรียนได้ตลอดชีพ

จ่ายเหมาๆทีเดียวจบ 3,999 บาท เท่านั้น !!  (สอนทำ 5 ระบบ)

*ผ่อนได้ 3 งวด เช่น (1,999 + 1,000 + 1,000) *จ่ายงวดแรก 1,999 บาทให้ code&clip ระบบแคตตาล็อคไปก่อน(php+mysqli)

เรียนได้ตลอดชีพ *เรียนผ่านคลิป  ได้ code และคลิปฟรีทุกไฟล์ (ส่ง Link ให้ดาวน์โหลดในกลุ่มลับ)
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ * มีคลิปสอนพื้นฐานให้
ปรึกษาได้เรื่อยๆ
โปรไฟล์ผู้สอน : https://devbanban.com/?page_id=2675

ตัวอย่างคลิปสอน   http://bit.ly/32VP4Jj

ขอบเขตระบบ
Admin : จัดการสิทธิ์การใช้งาน,จัดการสมาชิก,จัดการวิชา,
จัดการข้อสอบ, จัดการการวัดระดับ, เรียกดูรายงาน
Member : จัดการโปรไฟล์, เข้าสอบ, ดูรายงานผลการสอบและระดับที่สอบได้
User : ดูรายชื่อวิชา, ดู TOP Score ของแต่ละวิชา, สมัครสมาชิก

 

รายชื่อคลิป สอนทำระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (php, codeigniter3.1.11) 180 คลิป ++

Ep.1 แนะนำคอร์ส
Ep.2 แนะนำคลิปสอน Codeigniter เบื้องต้น
Ep.3 หัวข้อการทำคลิปสอน CodeIgniter ระบบคลังข้อสอบออนไลน์
Ep.4 ปรับแต่ง template จากระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ออนไลน์
Ep.5 การปรับแต่ง templete frontend
Ep.6 การปรับแต่ง templete admin
Ep.7 การออกแบบฐานข้อมูล ระบบคลังข้อสอบ
Ep.8 อธิบายความหมายตารางเก็บข้อมูลตำแหน่ง tbl_position
Ep.9 อธิบายความหมายตารางเก็บข้อมูลสมาชิก tbl_member
Ep.10 อธิบายความหมายตารางเก็บข้อมูลวิชา tbl_subject
Ep.11 อธิบายความหมายตารางเก็บข้อมูลการวัดระดับ tbl_level
Ep.12 อธิบายความหมายตารางเก็บข้อมูลคำถาม_ตัวเลือก tbl_question
Ep.13 อธิบายความหมายตารางเก็บข้อมูลการสอบ tbl_examiner
Ep.14 อธิบายความหมายตารางเก็บข้อมูลรายละเอียดการทดสอบ tbl_answer
Ep.15 การ import ฐานข้อมูล
Ep.16 ทบทวนการตั้งค่าสภาพแวดล้อมและการ login
Ep.17 การทำหน้าแสดงข้อมูลสิทธิ์การใช้งานในส่วนของ admin
Ep.18 ระบบเพิ่มข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน tbl_position
Ep.19 ระบบป้องกันการเพิ่มข้อมูลซ้ำ !! ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน tbl_position
Ep.20 ระบบแก้ไขข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน tbl_position
Ep.21 ระบบลบข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน tbl_position
Ep.22 หน้าแสดงข้อมูลสมาชิก tbl_member
Ep.23 ระบบเพิ่มข้อมูลสมาชิก tbl_member
Ep.24 ระบบป้องกันการเพิ่มสมาชิกซ้ำ tbl_member
Ep.25 ระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิก update tbl_member
Ep.26 ระบบลบข้อมูลสมาชิก delete from tbl_member
Ep.27 ระบบแก้ไขรหัสผ่านสมาชิก update password tbl_member
Ep.28 ระบบแก้ไขภาพประจำตัวสมาชิก
Ep.29 การ config global_xss_filtering
เพื่อป้องกันการใส่ Script อันตราย!! เข้ามาใน Form
Ep.30 การทำหน้าแสดงข้อมูลวิชา tbl_subject
Ep.31 การออกแบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลวิชา ตอนที่ 1
Ep.32 ฟอร์มเพิ่มข้อมูลวิชา ตอนที่ 2 การเรียก Ckeditor มาใช้ในฟอร์มเพิ่มข้อมูลวิชา
Ep.33 การ set_rules form_validation สำหรับฟอร์มเพิ่มข้อมูลวิชา
Ep.34 การทำระบบเพิ่มข้อมูลวิชา insert into tbl_subject
Ep.35 ระบบป้องกันการเพิ่มวิชาซ้ำ num_rows tbl_subject
Ep.36 การสร้าง function Query ข้อมูลวิชาที่จะแก้ไขใน tbl_subject
Ep.37 การสร้างฟอร์มแก้ไขข้อมูลวิชา
Ep.38 การ set_rules form_validation สำหรับฟอร์มแก้ไขข้อมูลวิชา
Ep.39 การสร้าง funtion ใน model เพื่อทำระบบแก้ไขข้อมูลวิชา update tbl_subject
Ep.40 ระบบลบข้อมูลวิชา delete from tbl_subject
Ep.41 อธิบายตารางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการวัดระดับ tbl_level
Ep.42 การสร้าง Controller สำหรับจัดการข้อมูลการวัดระดับ tbl_level
Ep.43 การสร้าง Model สำหรับจัดการข้อมูลการวัดระดับ tbl_level
Ep.44 แสดงข้อมูลวิชาใน Controller subject_level
Ep.45 แสดงข้อมูลการวัดระดับ ตอนที่ 1 การ Query
Ep.46 แสดงข้อมูลการวัดระดับ ตอนที่ 2 เรียกข้อมูลมาแสดงในตาราง
Ep.47 ระบบเพิ่มข้อมูลการวัดระดับ_การส่งไอดีวิชาในหน้า list
Ep.48 ระบบเพิ่มข้อมูลการวัดระดับ_การสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูล
Ep.49 form_validation สำหรับฟอร์มเพิ่มข้อมูลการวัดระดับ
Ep.50 การสร้าง model สำหรับเพิ่มข้อมูลการวัดระดับ insert into tbl_level–ok
Ep.51 ระบบป้องกันการบันทึกข้อมูลการวัดระดับซ้ำ check duplicate data in tbl_level–ok
Ep.52 ระบบแก้ไขข้อมูลวัดระดับ_การส่งไอดีและ Query ข้อมูลที่จะแก้ไข
Ep.53 ฟอร์มแก้ไขข้อมูลวัดระดับ ตอนที่ 1 เรียกข้อมูลมาแสดงในฟอร์ม
Ep.54 ฟอร์มแก้ไขข้อมูลวัดระดับ ตอนที่ 2 Query (join) ข้อมูลวิชามาแสดงในฟอร์ม และจัดการปุ่มยกเลิก
Ep.55 form_validation สำหรับฟอร์มแก้ไขข้อมูลการวัดระดับ
Ep.56 ระบบแก้ไขข้อมูลการวัดระดับ sql update in subject_level_model
Ep.57 การแสดงลำดับโดยไม่ใช้ id จากฐานข้อมูล
Ep.58 ระบบลบข้อมูลการวัดระดับ sql delete from tbl_level
Ep.59 จัดการข้อมูลคำถาม ตัวเลือก เฉลย – ทบทวนตารางที่ใช้งานและตารางที่เกี่ยวข้อง
Ep.60 การสร้าง Controller สำหรับจัดการข้อมูลคำถาม
Ep.61 การสร้าง model สำหรับจัดการข้อมูลคำถาม ตัวเลือก เฉลย
Ep.62 แสดงข้อมูลวิชา-การวัดระดับ หน้าจัดการคำถาม ตอนที่ 1
Ep.63 แสดงข้อมูลวิชา-การวัดระดับ หน้าจัดการคำถาม ตอนที่ 2
Ep.64 การเพิ่มข้อมูล demo เพื่อแสดงข้อมูลคำถาม_ตัวเลือก_เฉลย ในหน้าจัดการข้อมูลคำถาม
Ep.65 ระบบเพิ่มข้อมูลคำถามฯ การส่งไอดีวิชาจากปุ่มเพิ่มข้อมูล
Ep.66 การสร้างฟอร์มสำหรับเพิ่มข้อมูลคำถาม ตัวเลือก เฉลย
Ep.67 form_validation สำหรับฟอร์มเพิ่มข้อมูลคำถาม ตัวเลือก เฉลย
Ep.68 การเพิ่มข้อมูลคำถาม ตัวเลือก เฉลย เข้าไปในตาราง tbl_question
Ep.69 ระบบป้องกันการเพิ่มข้อมูลซ้ำ tbl_question
Ep.70 การส่งไอดีและ Query ข้อมูลคำถามที่จะแก้ไข
Ep.71 การสร้างฟอร์มแก้ไขข้อมูลคำถาม ตัวเลือก เฉลย
Ep.72 การกำหนด form_validation สำหรับฟอร์มแก้ไขข้อมูลคำถาม ตัวเลือก เฉลย
Ep.73 การสร้าง funciton ใน model สำหรับระบบแก้ไขข้อมูลคำถาม ตัวเลือก เฉลย update tbl_question
Ep.74 การแสดงลำดับโดยไม่ใช้ id จากฐานข้อมูล tbl_question
Ep.75 ระบบลบข้อมูลคำถาม ตัวเลือก เฉลย delete from tbl_question
Ep.76 ทบทวนตารางที่ใช้กับระบบ Login
Ep.77 เพิ่มข้อมูลสมาชิกสำหรับใช้ในระบบ login
Ep.78 ทบทวนระบบ Login ตอนที่ 1 ทบทวน code และเงื่อนไข
Ep.79 ทบทวนระบบ Login ตอนที่ 2 การใช้งาน Sweet Alert แจ้งเตือน login ไม่ผ่าน
Ep.80 การสร้าง Controller “Backend” สำหรับสมาชิก
Ep.81 Template Backend Member
Ep.82 การสร้าง function สำหรับแก้ไขโปรไฟล์สมาชิก
Ep.83 การ Query สมาชิกที่จะแก้ไขโปรไฟล์ของตัวเอง tbl_member
Ep.84 ฟอร์มแก้ไขข้อมูล profile สมาชิก
Ep.85 form_validation สำหรับฟอร์มแก้ไขโปรไฟล์สมาชิก
Ep.86 ระบบแก้ไข profile สมาชิก update sql & sweet alert
Ep.87 ฟอร์มแก้ไขรหัสผ่านสำหรับสมาชิก
Ep.88 form_validation สำหรับ ฟอร์มแก้ไขรหัสผ่านสำหรับสมาชิก
Ep.89 ระบบ reset pass ของสมาชิก update sql & sweet alert
Ep.90 ระบบเข้าสอบ แสดงรายวิชาในระบบ (list)
Ep.91 ระบบเข้าสอบ แสดงรายละเอียด-คำอธิบายการสอบ
Ep.92 ระบบเข้าสอบ การสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สอบ
Ep.93 ระบบเข้าสอบ form_validation สำหรับฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สอบ
Ep.94 ระบบเข้าสอบ บันทึกข้อมูลผู้สอบลงในตาราง tbl_examiner
Ep.95 ระบบเข้าสอบ แสดงข้อมูลคำถาม
Ep.96 ระบบเข้าสอบ แสดงข้อมูลตัวเลือกภายใต้คำถาม
Ep.97 ระบบเข้าสอบ -แสดงตัวเลือก และ Radio Button
Ep.98 ระบบเข้าสอบ การ Query Last ID บันทึกการสอบจากตาราง tbl_examiner มาใส่ในฟอร์มบันทึกคำตอบ
Ep.99 ระบบเข้าสอบ การปรับฟอร์มให้ส่งแบบ array
Ep.100 ระบบเข้าสอบ -form_validation
Ep.101 ระบบบันทึกคำตอบ -ทบทวนการบันทึกข้อมูลระบบยืม-คืน UI4
Ep.102 ทบทวนการใช้ explode แยกตัวแปร
Ep.103 ระบบบันทึกคำตอบ insert_batch
Ep.104 ระบบแสดงผลการสอบ -การสร้าง Link หน้ารวมวิชา
Ep.105 ระบบแสดงผลการสอบ การสร้าง function “exam_result”
Ep.106 ระบบแสดงผลการสอบ หน้าแสดงรายละเอียดวิชา
Ep.107 แสดงการสอบแต่ละครั้ง -Query in phpmyadmin
Ep.108 แสดงการสอบแต่ละครั้ง -แสดงในตาราง
Ep.109 แสดงผลการสอบ การทำ Link ส่งไอดีการสอบแต่ละครั้ง
Ep.110 แสดงผลการสอบ การแสดงคำถาม ตอนที่ 1-2
Ep.111 แสดงผลการสอบ การแสดงคำถาม ตอนที่ 2-2
Ep.112 แสดงคำตอบ(จากผู้สอบ) -การ Query ใน phpmyadmin
Ep.113 แสดงคำตอบ(จากผู้สอบ) การ query ข้อมูลใน test_model
Ep.114 แสดงคำตอบ(จากผู้สอบ) การแสดงข้อมูลคำตอบในหน้า view
Ep.115 ระบบตรวจคำตอบ แสดงผลการสอบ ถูก-ผิด
Ep.116 แสดงผลการสอบ ถูก-ผิด คะแนนรวม
Ep.117 ส่วนของ User จัดการเทมเพลต *Bootstrap4 -ดาวน์โหลดและเช็คไฟล์
Ep.118 การติดตั้ง Bootstrap4 ร่วมกับ Codeigniter (frontend user)
Ep.119 แยก header, menu, body, footer จาก template และเรียกใช้งานใน codeigniter
Ep.120 แสดงรายชื่อวิชาในระบบ -การสร้าง function, การปรับ routing
Ep.121 frontend การสร้าง Model (query) ข้อมูลวิชา
Ep.122 แสดงรายชื่อวิชาในระบบ -การสร้าง view (list)
Ep.123 แสดงรายละเอียดวิชาในระบบ -การส่งไอดีวิชา สร้าง controller และสร้าง function
Ep.124 Frontend แสดงรายละเอียดวิชาในระบบ -การ Query รายละเอียดวิชา
Ep.125 frontend การสร้าง view แสดงรายละเอียดวิชา ตอนที่ 1
Ep.126 frontend การสร้าง view แสดงรายละเอียดวิชา ตอนที่ 1
Ep.127 การตัด index ออกจาก url
Ep.128 แสดง Top Score ของแต่ละวิชา -ตารางที่เกี่ยวข้อง
Ep.129 แสดง Top Score ของแต่ละวิชา -การ Query in phpmyadmin
Ep.130 แนะนำ CodeIgniter User Guide Query Builder Class ที่ใช้สำหรับการ Query ข้อมูลใน ci
Ep.131 แสดง Top Score ของแต่ละวิชา -การสร้าง function การ Query in Models
Ep.132 การสร้างหน้า View TOP SCORE แสดงผลในหน้าแสดงรายละเอียดวิชา
Ep.133 สมัครสมาชิก -การสร้าง Controller , function , Link
Ep.134 ระบบสมัครสมาชิก -การสร้างหน้าฟอร์ม (view)
Ep.135 ระบบสมัครสมาชิก -การใช้งาน form_validation
Ep.136 ระบบสมัครสมาชิก -insert into (model)
Ep.137 ระบบสมัครสมาชิก การติดตั้งและเรียกใช้งาน Sweet Alert ใน frontend
Ep.138 ระบบสมัครสมาชิก -ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
Ep.139 ระบบ Login -การสร้าง Controller , function , Link
Ep.140 ระบบ Login การสร้างหน้าฟอร์ม (view)
Ep.141 ระบบ login ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน admin-member
Ep.142 การทำระบบรายงาน ในระบบคลังข้อสอบ
Ep.143 การสร้าง Controller, Function, Link
Ep.144 ระบบรายงาน -การสร้าง Menu, Link สำหรับเรียกดูรายงาน
Ep.145 ระบบรายงาน -วิชาที่มีการเข้าสอบมากที่สุด -การ Query in phpmyadmin
Ep.146 Report วิชาที่มีการเข้าสอบมากที่สุด_การสร้าง function query ใน model
Ep.147 Report วิชาที่มีการเข้าสอบมากที่สุด_การสร้าง view แสดงใน report controller
Ep.148 Report วิชาที่มีการเข้าสอบมากที่สุด_การสร้าง view แสดงใน admin controller
Ep.149 Report แสดง Top Score ของแต่ละวิชา -หน้า list แสดงวิชา
Ep.150 Report แสดง Top Score ของแต่ละวิชา -หน้าแสดงรายละเอียดวิชา
Ep.151 Report แสดง Top Score ของแต่ละวิชา -หน้าแสดง top score
Ep.152 Report ดูผลการสอบ ถูก-ผิด คะแนนรวม_หน้า list แสดงวิชา
Ep.153 Report ดูผลการสอบ ถูก-ผิด คะแนนรวม_หน้าแสดงรายละเอียดวิชา
Ep.154 Report ดูผลการสอบ ถูก-ผิด คะแนนรวม_หน้าแสดง List ผู้สอบ
Ep.155 Report -แสดง ถูก-ผิด-เฉลย คะแนนรวม ตอนที่ 1 ดูต้นแบบ function, model, view จากส่วนของสมาชิก
Ep.156 Report -แสดง ถูก-ผิด-เฉลย คะแนนรวม ตอนที่ 2 การสร้าง Link เพื่อส่ง parameter 3 ไอดี
Ep.157 Report -แสดง ถูก-ผิด-เฉลย คะแนนรวม ตอนที่ 3 แสดงเฉลย
Ep.158 สรุปคอร์ส Codeigniter ระบบคลังข้อสอบ (รวม 158 คลิป)
และ Bonus คลิป มีเพิ่มเรื่อยๆ 

หมายเหตุ : *การให้ code จากคลิปสอนระบบนี้ คือ ให้ code  template backend ที่เหลือต้องดูและทำตามคลิป

 

คลิปสรุปคอร์ส

แจกเว็บเช่ารถ , Car Rental Website, เช่ารถออนไลน์
**แจกตัวเต็ม (*ส่งการบ้านระบบคลังข้อสอบ)

และโปรแกรมอื่นๆ มีแจกเรื่อยๆ

 

รายชื่อระบบอื่นๆที่สอนทำ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจครับ  https://www.facebook.com/sornwebsites/

การชำระเงิน 3,999 บาท 

ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี   เลขที่  878-0-17747-6

————————————————————————————

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี เลขที่ 406-359094-1

————————————————————————————

ธนาคารกสิกร สาขาเออร์เบิร์น สแควร์ ประชาชื่น
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี เลขที่ 048-1-17571-2

ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://www.facebook.com/sornwebsites/

(Visited 1,702 times, 15 visits today)