ชื่อ-สกุล : นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี  (เจต)  เรียกพี่ เรียกน้องก็ได้ครับ  *ไม่ต้องเรียกอาจารย์ครับ
โทร.  094-861-6709
อีเมล. devbanban@gmail.com
อาชีพปัจจุบัน. ฟรีแลนซ์

การศึกษา 
    • บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    • วท.ม. วิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    • ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (กำลังศึกษา )
    • คณะอักษรศาสตร์ : ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์  NLP, การเข้าใจภาษาธรรมชาติ NLU : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

งานวิจัย
2561 :  พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย และผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด (2561).การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (pdf)
2560 :  พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา (2560). ตัวแบบสำหรับการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (pdf)

 

บทความวิชาการ
2562 : The Model of Sentiment Analysis for Online Shopping Review Using False Detection Technique.(NCITE : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (PISIT BOWORNLERTSUTEE, Asst.Prof. Dr.WORAPAT PAIREEKRENG)  (pp. 477-486. pdf)
2560 :  ตัวแบบสำหรับการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. (The 7th National and International Graduate Study Conference) “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development” (พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา) (pdf s14) (researchgate)
2561 : การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย และผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด). 5th RAJABHAT UNIVERSITY NATIONAL & INTERNATIONAL RESEARCH AND ACADEMIC CONFERENCE.

 

ประสบการณ์ด้านการสอน/วิทยากรบรรยาย

1.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน  งานสอนพิเศษ (ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ devbanban.com)วิชา/หัวข้อที่บรรยาย เป็นติวเตอร์สอนวิเคราะห์และออกแบบระบบ และสอนเขียนเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver, PHP, MySQL, HTML, CSS, Bootstrap, WordPress ฯลฯ ผ่านโปรแกรมสอนระยะไกล (Team viewer)  และนัดสอนตามร้านกาแฟ มีผู้เรียนแล้วมากกว่า 90 คนระยะเวลาที่ปฏิบัติ  4 ปี   ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน

2.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน สาขาวิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิชา/หัวข้อที่บรรยาย How to developing Search Engine system and Optimize Apache Lucene for web Crawler and Indexing.ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  3 ชม. พ.ศ. 2560

3.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน สาขาวิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิชา/หัวข้อที่บรรยาย How to Optimizing Apache Lucene (JAVA) for Indexing and Web Searching (JSP).
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  3 ชม.  พ.ศ. 2560

4.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวิชา/หัวข้อที่บรรยาย การใช้งานระบบสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  2  ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560

5.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวิชา/หัวข้อที่บรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์ Responsive ด้วย Bootstrap Frontend Framework (นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  3 ชม. พ.ศ. 2558

6.ชื่อสถานศึกษา / หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิชา/หัวข้อที่บรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานโดยใช้เทมเพลตและการการจัดการ Banner เว็บไซต์โดยใช้ jQueryระยะเวลาที่ปฏิบัติ 1 วัน พ.ศ. 2556

7.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิชา/หัวข้อที่บรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  4 ชม.  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

8. 2017 : กรรมการตัดสินการแข่งขัน Web page : Text Editor ระดับ ม.1- ม.3 ณ รร.ศึกษานารี กทม.

9.  2017 : กรรมการตัดสินการแข่งขัน Web Application ระดับ ม.4- ม.6 ณ รร.ศึกษานารี กทม.

10. สอนทำระบบประเมินสมรรถนบุคลากร กรมอุตสาหกรรมป่าไม้  40 ชม . ปี 2562

11. สอนทำระบบตะกร้าสินค้า private php 30 ชม. ปี 2562

12. สอนทำระบบบริหารจัดการหอพัก private codeigniter 30 ชม. ปี 2562

13.Private PHP 30 Hrs ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  มกราคม 2563
ฯลฯ

 

คอร์สออนไลน์  สอนทำระบบเต็มระบบ สอนทุกขั้นตอน
✅ ระบบแคตตาล็อค (php+mysqli) :  98 คลิป https://goo.gl/PtyQa9
✅ ระบบหนังสือเวียน (codeigniter) : 116 คลิป  https://goo.gl/iz16tK
✅ ระบบยืมคืนครุภัณฑ์ (codeigniter) 160 คลิป : http://bit.ly/2Hhg9hz
✅ ระบบคลังข้อสอบ (Codeigniter) 158  คลิป : https://www.youtube.com/playlist?list=PLEA4F1w-xYVa74-UiQ_d3owLun0pe0rqM

 

คอร์สเรียน สอนตัวต่อตัวตามร้านกาแฟ
https://devbanban.com/?cat=99

แชลแนลรวมคลิปสอนเขียนเว็บไซต์มากกว่า 600 คลิป
https://www.youtube.com/c/devbanban

 

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อเว็บไซต์/ระบบ โดเมนเนม
1. เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/
2. เว็บไซต์สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/FSTD/
3. ระบบบริหารจัดการการฝึกงาน คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/page/training.php
4. ระบบบริหารจัดการ มคอ. คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/
5. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/
6. ระบบส่งใบขออนุญาตผู้ปกครอง คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/
7. ระบบบริหารจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/
8. ระบบมอบหมายงานออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/
9. ระบบภาระงานผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/
10. ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/
11. ระบบประเมินบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี https://manage.dru.ac.th/
12. ระบบฐานข้อมูลแหล่งฝึกงาน https://manage.dru.ac.th/fmsjob/
13. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์  มรภ.ธนบุรี https://edu.dru.ac.th/
14. เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ฯ  มรภ.ธนบุรี https://human.dru.ac.th/
15. เว็บไซต์ E-commerce ขายโขนจิ๋วออนไลน์ http://www.2bkid.com/
16. เว็บบริการความรู้และติวเตอร์สอนทำเว็บ http://devbanban.com/
17. เว็บไซต์ข้อมูลวัดในจังหวัดปทุมธานี http://watpathumthani.org/
18. เว็บไซต์ภาควิชาเภสัชวิทยา รพ.ศิริราช
19. ระบบปณิธาณความดี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
20. ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี
21. ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน e-learning SQL
22. ระบบคลินิกรักษาสัตว์ออนไลน์
23. เว็บกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินกู้ยืม
24. เว็บไซต์สาขาการจัดการชุมชน มรภ.ธนบุรี https://human.dru.ac.th/cm/
25. เว็บไซต์เช่าบ้าน/เช่าคอนโด/ขายบ้าน http://www.werenewaplace.com/
26. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ https://manage.dru.ac.th/bangpree/
27. เว็บไซต์ hogtea.com รวมเว็บไซต์ ที่กิน ที่เที่ยว ที่ซื้อ ที่บริการ ที่เที่ยว ที่ทัวร์ hogtea.com

 

*และเว็บไซต์/ระบบอื่นๆ มากกว่า 150 ระบบ

ติดต่อ

โทร. 094 861 6709   , Email: devbanban@gmail.com (พิศิษฐ์)

fanpagehttps://www.facebook.com/sornwebsites/

 


รวมเกียรติบัตร


 

 

 

 

 

 

 

(Visited 4,955 times, 64 visits today)