WEB.27 ระบบเพิ่มข่าว + เก็บข้อมูล user ที่เพิ่มข่าว + แสดงข่าวที่ user นั้นๆ เพิ่มเข้าไป

จะทำต่อจาก  WEB.26 ระบบ Login แยก Admin, Member [php, dreamweaver, bootstrap]

มีการ login เข้ามาและเห็นเมนูเพื่อเพิ่มข่าวเข้าไป  และแสดงรายการข่าวที่ user คนนั้นเพิ่มเข้า คือไม่เห็นทั้งหมดนะครับ

เราจะมีการเก็บ username เข้าไปด้วย เพื่อเอาใช้งานในระบบนี้

ฟอร์มการใช้งานก็จะใช้จาก  Free Template 11 ฟอร์มเพิ่มข่าว Bootstrap + CKEditor + FREE CODE

รวมคลิปสอนย้อนหลัง

YouTube Preview Image

code backend.php

 

ตารางที่ใช้นะครับ

สคลิปที่รับค่าจากฟอร์มแล้วเก็บเข้าฐานข้อมูล

 

คลิปตอนที่ 1

YouTube Preview Image

 

 

คลิปตอนที่ 2

YouTube Preview Image

 

 

(Visited 12,248 times, 39 visits today)