หลังจากเราได้สร้างฟอร์มสมัครสมาชิกและเก็บข้อมูลลงใน database แล้ว  แต่มีบางฟิลด์ที่ผู้ใช้ยังไม่กรอกข้อมูลและเรากำหนดฟิลด์นั้นๆให้เป็นค่าว่าง  (NULL)  เราก็จะทำเรียกข้อมูลมาแสดงเฉพาะข้อมูลที่ไม่เป็นค่าว่าง   มาเริ่มกันเลยครับ…

Database

ไฟล์เชื่อต่อกับ database  connection.php

ไฟล์เรียกข้อมูลมาแสดง showmember.php 

ในหน้านี้เราจะเรียกข้อมูลจากตาราง tbl_member มาแสดงโดยเรียกเฉพาะข้อมูลที่ฟิลด์ phone ที่ไม่เป็นค่าว่าง NOT NULL หรือพูดง่ายๆก็คือ ฟิลด์ phone ต้องมีข้อมูลเท่านันถึงจะแสดงข้อมูลได้    โดยกำหนดให้เรียกลำดับจากฟิลด์ member_id  (น้อยไปมาก) ORDER BY member_id  asc  หรือต้องการให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยเราสามารถเปลี่ยนจาก asc เป็น desc

ข้อมูลจขาก database เมื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

1

 

 

เมื่อนำมาเรียกข้อมูลเฉพาะที่ไม่เป็นค่ารชว่างจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

 

s

 

เครื่องหมายเปรียบเทียบ (comparison operator)

= เท่ากับ
> มากกว่า
< น้อยกว่า
>= มากกว่า หรือเท่ากับ
<= น้อยกว่า หรือเท่ากับ
<> หรือ != ไม่เท่ากับ

เครื่องหมายเปรียบเทียบอื่นๆ

LIKE ทดสอบเปรียบเทียบข้อความ
NOT LIKE หาค่าที่อยู่นอกเหนือจาก LIKE
NULL ทดสอบเปรียบเทียบค่าว่าง
NOT NULL ทดสอบเปรียบเทียบค่าที่ไม่ใช่ค่าว่าง

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,561 times, 2 visits today)