ระบบบริหารจัดการโครงการออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

พัฒนาด้วยภาษา
HTML, PHP, DATABASE, SQL, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Bootstrap, Admin-LTE

การทำงานของแต่ละระดับ ภายในระบบบริหารจัดการโครงการฯ

อาจารย์

 • เพิ่มข้อมูลโครงการ
 • อัพโหลดเอกสารประกอบ
 • รายงานผลการดำเนินโครงการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

 • ตรวจสอบโครงการ/ข้อมูลงบประมาณ
 • บันทึกการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
 • บันทึกการปิดโครงการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ตรวจสอบโครงการที่ต้องการหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง/หนังสือเชิญวิทยากร

ประธานหลักสูตร

 • ตรวจสอบ/อนุมัติโครงการ
 • ติดตามโครงการ
 • ดูรายงาน/สรุปผล

รองคณบดี

 • ตรวจสอบ/อนุมัติโครงการ
 • ติดตามโครงการ
 • ดูรายงาน/สรุปผล

คณบดี

 • ติดตามผลการดำเนินโครงการ
 • เรียกดูรายงาน

ภาพประกอบ

 

 

 

สนใจจ้างพัฒนาระบบ ติดต่อ 094-861-6709 (พิศิษฐ์) ราคาถูก คุยง่าย จ่ายได้หลายงวด

 

 

(Visited 1,531 times, 6 visits today)