ระบบคลังข้อมูลวิจัย

ระบบคลังข้อมูลวิจัย มหาวิทยาลัย........

ชื่อบทความ : บทความวิชาการ : การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สำหรับบทความแนะนำสินค้าออนไลน์ โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบ

สาขาบทความ : เทคโนโลยี

บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างตัวแบบในการวิเคราะห์ระดับอารมณ์ของการแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการในทางบวก (Positive) และทางลบ (Negative) โดยทดลองกับข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการบน Social Blog โดยใช้ตัวอย่างข้อมูลบทความแนะนำสินค้าและบริการ จำนวน 126 บทความ การแสดงความคิดเห็นจำนวน 702 ความเห็น รวมคำทั้งสิ้น 41,835 คำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระดับอารมณ์ของการแสดงความคิดเห็นจำนวน 3 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า IOC ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์คือ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 และ คนที่ 2 วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นไปในทางลบ (Negative) และผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นไปในระดับกลางหรือทั่วไป (Neutral) สรุปผลการวิเคราะห์ Sentiment ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน คือ การแสดงความคิดเห็นเป็นไปในทางลบ (Negative) โดยใช้ความถี่ของคำที่เกี่ยวข้องในเชิงลบ

ผู้แต่ง : พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี

ผู้แต่ง(ร่วม) วรภัทร ไพรีเกรง

ปีที่เผยแพร่ : 2562

ได้รับการสนับสนุน/ต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถานที่จัดเก็บ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ไฟล์ .pdf : เปิดไฟล์บทความ

จำนวนการอ่าน 419 ครั้ง