ระบบคลังข้อมูลวิจัย

ระบบคลังข้อมูลวิจัย มหาวิทยาลัย........

ปี ชื่อบทความ
2564 งานวิจัย : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2564 งานวิจัย : ต้นแบบระบบบริหารจัดการเอกสารโครงการ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2564 งานวิจัย : ต้นแบบระบบบริหารจัดการเอกสารโครงการ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2564 งานวิจัย : ต้นแบบระบบบริหารจัดการเอกสารโครงการ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 วิทยานิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 วิทยานิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 วิทยานิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูล สินค้าชุมชน [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 วิทยานิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 สารนิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 สารนิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2564 งานวิจัย : ต้นแบบระบบบริหารจัดการเอกสารโครงการ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2564 งานวิจัย : ต้นแบบระบบบริหารจัดการเอกสารเวียนออนไลน์ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2564 งานวิจัย : ต้นแบบระบบบริหารจัดการเอกสารโครงการ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2564 งานวิจัย : ต้นแบบระบบคลังข้อสอบ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 วิทยานิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 วิทยานิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 วิทยานิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 วิทยานิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 สารนิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2563 สารนิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2564 งานวิจัย : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2561 งานวิจัย : การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2560 วิทยานิพนธ์ : ตัวแบบสำหรับการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2562 บทความวิชาการ : การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สำหรับบทความแนะนำสินค้าออนไลน์ โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]
2565 บทความวิชาการ : การวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สำหรับบทความแนะนำสินค้าออนไลน์ [พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี ]